Dzisiaj jest -                        Imieniny -
NFZ
Leki 75+
Oddziały NFZ
Archiwum

Statut Piotrkowskiego Stowarzyszenia AMAZONEK „KAMILKI”

 • ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

01. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek „Kamilki”,
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

02. Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową, zawiązaną dla służenia pomocą praktyczną
i wsparciem psychicznym kobietom dotkniętym rakiem piersi.

03. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piotrków Trybunalski. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa łódzkiego. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

04. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 z późn. zm./ oraz niniejszego statutu.

05. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

06. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 • ROZDZIAŁ II – CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

07. Celem Stowarzyszenia jest reprezentacja i organizacja pomocy prawnej, psychologicznej
i rehabilitacyjnej kobietom po mastektomii.

08. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • objęcie opieką kobiet oczekujących na zabieg operacyjny i po operacji amputacji piersi
 • pomoc w wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy między członkami
 • pomoc prawną psychologiczną edukacyjną i rehabilitacyjną kobietom po zabiegach
  mastektomii, ułatwiającą powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego
 • prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów, specjalistów innych dziedzin
 • współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi, służbą zdrowia , środkami
  masowego przekazu oraz organizacjami zainteresowanymi problemami Stowarzyszenia
 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej służącej realizacji
  celów statutowych
 • organizowanie różnych form wypoczynku i wyjazdów integracyjnych
 • podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań

09. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania
funduszy na działalność statutową.

10. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między ich członków.

 • ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI

11.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków wspierających
 • członków honorowych

13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,
mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać
cele Stowarzyszenia, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie
 • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni
od daty podjęcia uchwały.

W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 • regularnego opłacania składek

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 • wykluczenia przez Zarząd z powodu:
  • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
  • notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
  • nie płacenia składek za okres przekraczający 12 miesięcy
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

25. Od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, pozbawienia lub utraty członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 • ROZDZIAŁ IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA

26. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad 1/4 ogólnej liczby członków.

27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 • z głosem doradczym – członkowie wspierając, honorowi oraz zaproszeni goście

29. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

31. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32. Uchwały walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
 • uchwalanie statutu i jego zmian
 • wybór i odwoływania wszystkich władz Stowarzyszenia
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie budżetu
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
  na rzecz Stowarzyszenia
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
  lub jego władze
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
  sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

34. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

35. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza
oraz członków Zarządu. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

37. Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
 • sporządzanie planów pracy i budżetu
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
 • przyjmowanie i skreślanie członków

38. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

41. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 • ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

42. Majątek Stowarzyszenia składa się:

 • ze składek członkowskich członków zwyczajnych
 • darowizn, dotacji, spadków i zapisów oraz środków pochodzących ofiarności publicznej
  i prywatnej
 • wpływów z działalności statutowej
 • dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów

43. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

45.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

46. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

48. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia zawierania
umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie [wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie]

 • ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

49. Zmiany statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

51. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejonowego. Do dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o rejestracji Stowarzyszenia Komitet Założycielski spełnia rolę Zarządu
z wszelkimi uprawnieniami wynikającymi ze Statutu.

52. W terminie nie dłuższym niż 2 m-ce od uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego rejestracji Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Walnego Zgromadzenie Członków.

53. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Prawo o Stowarzyszeniach.

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • PDF
 • Poleć
 • RSS
 • Twitter
+26
°
C
+27°
+15°
Piotrków Trybunalski
Poniedziałek, 20
Wtorek
+18° +10°
Środa
+21° +10°
Czwartek
+23° +13°
Piątek
+26° +14°
Sobota
+27° +15°
Niedziela
+27° +15°
Prognoza 7-dniowa
Dar Serca
Reklama
Użytkownicy Online
eAMAZONKI.pl

mp3